Mevzuat

TÜZÜK

İSTANBUL YUMURTA ÜRETİCİLERİ TOPTANCILARI VE İŞ ADAMLARI DERNEK TÜZÜĞÜ
MADDE 1- Dernek adı : İSTANBUL YUMURTA ÜRETİCİLERİ TOPTANCILARI VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
MADDE 2- Derneğin Merkezi  : Derneğin merkezi İstanbul'dur. Şubesi yoktur.
MADDE 3- Derneğin Amblemi : Derneğin amblemi yapılacak yapılacak olan ilk olağan kongrede belirnecektir.
Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma ;
  1- Üyeler arasında bilimsel, sosyal ve ekonomik dayanışmayı sağlamak alanında çalışma yapan bilim adamları, gıda mühendisleri odası ve üniversiteler ile işbirliğine giderek yumurta ve yumurta ürünlerinin daha sağlıklı ve güvenilir bir şekilde tüketiciye ulaşması için
      a. Gerekli donanım ve altyapısının sağlanması için ortak çalışma zemini oluşturmak   
      b. Çalışanlarımızın gerekli eğitimini temin ederek,pazarladığımız ürünlerin daha hijyen ve
           sağlıklı olarak tüketiciye ulaşmasını katkı sağlayarak temin etmek.
  2- Kurulmakta ve kurulacak olan gıda siteleri kooperatiflerinde üyelerimizin birlikte hareket  
       etmesini temin ederek onlara daha iyi bir refah ve gelecek ortamı oluşması için gayret
       etmek.
  3- Sektörümüzle ilgili yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılım için organizasyonlar düzenlemek.
  4- İnternet üzerinden bir paylaşım sitesi veya sektörsel bir dergi çıkararak sorunlarımız ve
       sektörümüz hakkında kamuoyu oluşumuna zemin hazırlamak .
  5- Üyelerimizin tamamına hitap edecek hukuk ve gıda müşavirliği(danışmanlığı) oluşturmak.
  6- Sarf malzemeleri ile ilgili tedarik zinciri oluşturarak alternatif çözümler üretmek .
  7- Deprem,sel, gibi felaketlerde bireysel yardım yerine daha geniş bir oluşumla yardım
       organize etmek.
  8- Yumurta üretimi yapan kişi ve kuruluşlar arasında bilgi,araç,gereç ve malzeme değişimi
       için işbirliği çabalarına teşvik etmek.
  9- Yetkili makamlardan izin alınmak kaydı ile sektörümüzle ile ilgili ulusal ve uluslar arası
       kuruluşlara üye olamk, toplantılarına temsilci göndermek, yurtdışı derneklerinin
       temsilcilerini Türkiye'ye davet etmek.
  10- Yumurta sektörü ile ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışı kongre, seminer ve bilimsel toplantı
         organize etmek ve bunlara katılmak.
  11- Amacın gerçekleştirilebilmesi için gerek görülmesi halinde vakıf kurmak, federasyon
         kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak.
 12- Derneğin faaliyetlerini, amaçları arasında bulunan konularla ilgili çalışmaları, projeleri
        ve diğer bilgileri dergi, broşür ile yayınlamak reklam almak ve üyelere dağıtmak.
 13- Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurtiçinden
        ve yurtdışından yardım ve bağış kabul etmek.
14- Tüzük amaçlarını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacı ile
       iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek.
15- Üyelerin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için  lokal açmak,sosyal
       ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek.Bu tesisleri işletmek veya işletilmesi için
       kiraya vermek.
16- Üyeler arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli
       toplantılar, konser,tiyatro,sergi,spor,gezi ve eğlenceli etkinlikler v.b. düzenlemek veya
       üyelerin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak.
17- Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak
       kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek.
18- Amacın gerçekleştirilebilmesi için gerek görülmesi halinde 5072 sayılı dernekler ve vakıflar
       kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerine dair kanun hükümleri saklı kalmak üzere kamu
       kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.
19- Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacı ile temsilcilik açmak.
20- Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda diğer derneklerle
       veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşları ile ortak bir amacı geliştirmek için
        platfromlar oluşturmak.
21- Benzer amaçla kurulmuş yumurta üretici dernekleri ve toptancı dernekleri ile ortak
       projeler yürütmek.
   
                                ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ
MADDE 4- Fiil ehliyetine sahip bulunan, derneğin amacı ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan ve yumurta üretimi yapan veya yumurta toptancılığı yapan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazı ile başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Derneğin asıl üyeleri derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
        
               Derneğe maddi  ve manevi bakımından önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilirler.
  
                                                     ÜYELİKTEN ÇIKMA
MADDE 5- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.Üyelikten ayrılma üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
 
                                                  ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
MADDE 6- Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.
 
1- Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
2- Verilen görevlerden sürekli kaçınmak, 
3- Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını üç ay içinde ödememek,
4- Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
5- Üye olma şartlerını kaybetmiş olmak.
 
     Yukarıda sayılı durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile gerçek veya
     tüzel kişi üyelikten çıkarılır.
 
     Dernekten çıkan veya çıkarılan üye kayıt defterinden silinir ve dernek mal varlığı hak iddaa
     edemez. Üyelikten çıkarılanların genel kurula itiraz hakkı vardır. Genel kurulun verdiği karar
     kesindir.
 
                                                        ÜYELİK HAKLARI
 
MADDE 7- Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üye genel kurulda bir oy hakkına sahiptir.
Üye oyuna bizzat kullanmak zorundadır.
 
                                                          DERNEK ORGANLARI
 
MADDE 8- Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
 
       1- Genel Kurul
       2- Yönetim Kurulu
       3- Denetleme Kurulu
       4- Onur Kurulu'dur
 
                                            KURULUŞ ŞEKLİ VE TOPLANMA ZAMANI
 
Kuruluş Şekli:
 
MADDE 9- Genel kurul derneğe kayıtlı bulunan üyelerden oluşur.
 
Toplanma Zamanı :
 
MADDE 10-Genel kurul üç yılda bir Eylül ayı içerisinde yönetim kurlunca belirnecek gün, yer ve saatte toplanır.Olağan toplantı dışında genel kurul, yönetim ve denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı istediği üzerine yönetim kurulu genel kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti genel kurulu toplamaya çağırmakla görevlendirilir.
 
Çağrı Usulü:
 
MADDE 11- Yönetim kurulu derneğe kayıtlı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler an az onbeş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek, yazılı ya da elektronik posta veya web sayfasından bildirlmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebi ile toplantı yapılamazsa ikinci toplantının hangi gün, saat ve nerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az altmış günden fazla olamaz.
 
                      Toplantı çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir sebeple geri bırakılırsa bu geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle ilk toplantı için çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur.İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yaoılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
 
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
 
Toplantı Yeri:
 
MADDE 12- Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerde veya yönetim kurulunun uygun göreceği başka bir yerde yapılır.
 
Toplantı Yeter Sayısı:
 
MADDE 13- Genel kurul derneğe kayıtlı bulunan üyelerin salt çoğunluk ile tüzük değişikliği ve derneği fesi hallerinde ise üyelerin2/3 nün katılımı ile toplanır, çoğunluğun sağlanamaması sebebi ile toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.
 
Toplantının Yapılış Usulü:
 
MADDE 14- Genel kurula katılacak üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Üyeler yönetim kurlunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile üyelik aidat borcu bulunanlar genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmazlar.Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.Toplantı yeter sayısı sağlanmış ise durum bir tutanak ile tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.Toplantının yönetimi ve güvenliğin sağlanması divan başkanına aittir.Genel kurul gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanması ile sonuçlanır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır.Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir.
 
Toplantıda Görüşülecek Konular:
 
MADDE 15- Genel kurul toplantısında yalnızca gündemde olan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 1/10 tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
 
Genel Kurul Görev ve Yetkileri:
 
MADDE 16- Aşağıda yazıllı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
 
       1- Dernek organlarının seçilmesi,
       2- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
       3- Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve kurulunun ibrası,
       4- Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul
            edilmesi,
       5- Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması ve mevcut taşınmaz malların
            satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
       6- Yönetim kurulunca dernek çalışmalarıyla ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri
            inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
       7- Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine
            verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için
            görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
        8- Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim
             kuruluna yetki verilmesi,
        9- Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye
             olarak katılması veya ayrılması ,
       10- Derneğin şirket kurması,
       11- Derneğin fesih edilmesi,
       12- Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
       13 -Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
       14- Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman
              görevden alabilir.Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı
              verir.Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan
              işleri görür ve yetkileri kullanır.
 
Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri:
 
MADDE 17-Genel kurul kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla, tüzük dğişikliği ve derneğin feshi kararları ancak toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğuyla alınır. Oylar gizli veya açık olarak belirlenir.Gizli oylar yönetim kurulu tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının, üyeler tarfından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş veya içi boş bir kutuya katılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü  yapılarak belirlenen oylardır.Açık oylamada ise genel kurul başkanınbelirteceği yöntem uygulanır. Geçerli oylarının yarısından bir fazlasına erişen aday kazanmış olur.
 
Yönetim ve Denetleme Kurullarının Görev ve Yetkileri,Ne Suretle Seçileceği, Asil ve Yedek Üye Sayısı
Yönetim Kurulu:
 
MADDE 18- Yönetim kurulu, 7asil ve 5 yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
 
Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev dağılımı yaparak başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter, sayman ve üyeleri belirtilir.
 
Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartı ile her zaman toplantıya çağrılabilir.Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır.Kararlar, toplantıya katılan üye tamsayısının salt çoğunluğu ile alınır.
 
Yönetim kurulu asil üyelerinden istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kuruldan aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
 
Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:
 
Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
 
1- Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçını yetki vermek,
2- Gelir ve gider hesaplarını ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.
3- Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak
 4- Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni hakları tesis ettirmek
5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak
6- Genel kurulda alınan kararları uygulamak
7- Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir-gider tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak
8- Bütçelerin uygulanmasını sağlamak
9- Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılması hususlarında karar vermek
10-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak
11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve etkileri kullanmak
 
Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerle Tamamlanması:
 
MADDE 19- Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebi ile yedeklerinde getirilmesinden sonra, üye tamsayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu tarfından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa üyelerden birinin istemi üzerine sulh hakimi üç üyeyi bir ay içerisinde genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirilir.
 
Denetleme Kurulu:
 
MADDE 20-Denetleme kurulu üç asıl üç yedek üye olmak üzere genel kurulca seçilir.
 
Denetleme Kurulunun Görevleri:
 
1- En geç 12 ayda bir ve belirsiz zamanlarda derneğin bütün hesap ve işlemlerini,  yönetim kurulunun işlem ve faaliyetlerini, derneğin mali durumunu incelemek ve denetlemek.
2- Denetim sonucu düzenlenecek raporların yönetim kuruluna ve genel kurul toplantısından önceki hazırlanacak yıllık raporları genel kurula sunmak.
3- Gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırmak.
 
Derneğin Borçlanma Usulleri:
 
MADDE 21- Dernek amacının gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir.Bu borçlanma kredili
mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir ancak bu borçlanma  derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarda ve derneği ödemegüçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
 
Üyelerin Ödeyecekleri Giriş ve Yıllık Aidat Miktarının Belirlenme Şekli:
 
MADDE 22- Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarları yönetim kurulu
tarafından belirlenir.
 
Derneğin Gelirleri:
 
MADDE 23- Derneğin gelir kaynakları
 
1- Üye aidatı
2- Dernekçe yapılan yayınlar, seminer ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.
3- Derneğibn mal varlığında elde edilen gelirler
4- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve
yardımlar
5- Dergi ve yayımlara alınacak reklam ücretleri
 
Dernekler mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartı ile yurtdışında ki
kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilirler. Nakdi yardımların bankalar
aracılığı ile alınması zorunludur.
 
Defter ve Kayıtlar
 
MADDE 24- Derneğin defter ve kayıtları Dernek Yönetmeliği' nde belirtilen usul ve esasa
uygun olarak yapılalır.
 
Tutulacak Defterler:
 
Kanun ve Yönetmelikte belirtilen defterleri tutar, bu defterlerin Noter veya Dernekler
Müdürlüğü' nce tasdiki zorunludur.
 
Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri:
 
MADDE 25- Gelir ve gider belgeleri;
 
Dernek gelirleri, (Dernek yönetmeliği EK- 17'de örneği bulunan) " Alındı Belgesi" ile
tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsil halinde banka tarafından
düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
 
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest makbuzu gibi harcama
belgeleri ile yapılır.Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanunu' nun 94'üncü maddesi
kapsamında bulunan ödemelri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası,
bu kapsamda da bulunmayan ödemelr için (Dernekler Yönetmeliği EK-13'te öreneği bulunan)
"Gider Makbuzu" düzenlenir.
 
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsizmal ve hizmet teslimleri
(Dernek Yönetmeliği EK-14'te  örneği bulunan) "Ayni Yardım Teslim Belgesi " ile yapılır. Kişi
kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise
(Dernekler Yönetmeliği EK-15'te bulunan ) "Ayni Bağış Belgesi " ile kabul edilir.
 
Alındı Belgeleri:
 
MADDE 26-Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak "Alındı Belgeleri" (Dernek Yönetmetliği
EK-17'de gösterilen biçim ve ebatta )Yönetim kurulu kararlıyla, matbaaya bastırılır.
 
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi
eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesiyle dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin
teslimine ilişkin hususlarda dernek yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
 
Yetki Belgesi:
 
MADDE 27- Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler yetki süresi de belirtmek
suretiyle, yönetim kurulu karıyla tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği,
imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden(Dernekler Yönetmeliği EK-19'da örneği bulunan)
"Yetki Belgesi" dernek tarfaından üç nüsha şeklinde düzenlenerek, dernek yönetim
kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekeler birimlerine
verilir.Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde
dernekler birimine bildirilir.
 
Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir
suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.
 
Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler
Yönetmeliği' nin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
 
Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi:
 
MADDE 28- Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri,
harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere,
kaydedildikleri defterdeki sayı ve tarih düzenine uygun 5 yıl süreyle saklanır.
 
Beyanname Verilmesi:
 
MADDE 29-Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin
yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21'de sunulan) "Dernek
Beyannamesi" dernek yönetim kurulu tarafından doldurularak , her takvim yılının ilk dört
ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin idare amirliğine verilir.
 
Bildirim Yükümlülüğü:
 
MADDE 30- Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;
 
Genel Kurul Sonuç Bildirimi
 
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve
denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asil ve yedek üyeleri içeren (Dernekler
Yönetmeliği EK-3'de sunulan) "Genel Kurul Sonuç Bildirimi" ve  ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir.
 
Genel Kurul Sonuç Bildirme;
 
1- Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzanmış genel kurul  toplantı
    tutanağı örneği,
2-Tüzük değişikliği yapılmışsa tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli iledernek
   tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca saklanmış örneği eklenir.
 
Taşınmazların Bildirilmesi:
 
MADDE 31-Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tecilinden itibaren otuz gün içinde
(Dernekler Yönetmeliği EK-26'da sunulan) "Taşınmaz Mal Bildirimi''ni doldurmak suretiyle
mülki idare amirliğine bildirilir.
 
Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi:
 
MADDE 31-Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım
alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4'te belirtilen) "Yurtdışından Yardım Alma
Bildirimi" iki nüsha olarak doldurulup "mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.
 
Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı
örneği varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın
aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.
 
Nakdi yardımların bankalar aracılığı ile alınması ve kullanımadan önce bildirim şartının
yerine getirilmesi zorunludur.
 
Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle İlgili Bildirim:
 
MADDE 33-Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile
yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği(Dernekler
Yönetmeliği EK-23'de gösterilen) "Proje Bildirimi''ne eklenerek, protokol tarihini izleyen
bir ay içinde dernek merkezinin bulınduğu yerin valiliğine verilir.
 
Değişikliklerinin Bildirilmesi:
 
MADDE 34-Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik(Dernekeler Yönetmeliği
EK-24'te belirtilen)"Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi"; genel kurul toplantısı dışında dernek
organlarında meydana gelen değişiklikler(Dernekler Yönetmeliği EK-25'te belirtilen) "Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi" doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
 
Dernek tüzüğünde yapılan değişikler de tüzük değişikliğinin yapıladığı genel kurul toplantısını
izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.
 
Derneğin Harcamaları:
 
MADDE 35- Derneğin bütün harcamaları yönetim kurulu karaı ile yapılır. Ancak ivedi durumlarda başkan, yönetim kurulunca önceden belli edilecek harcamaları kendiliğinden
yapabilir.Bu şekilde yapılan harcamalar ilk yönetim kurulur toplantısında karara bağlanır.
Derneğin paraları milli bankalarda dernek adına açılacak hesaplarda saklanır. Bu hesaptan para çekmek veya bir yere para göndermek başkan veya başkan vekili ile saymanın çift imzası ile mümkündür.
 
Dernek adına gelir tahsil etmekle yetkili olan kişiler, tahsil ettikleri paraları otuz gün içerisinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar. Ancak tahsilatı Dernekler Mevzuatında belirtilen miktarıb geçenler , otuz günlük süreyi beklemeksizin tahsil ettikleri parayı en geç iki iş günü içinde dernek saymamına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar.
 
Dernek kasasında bulundurulabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenir.
 
Derneğin İç Denetim Şekilleri:
 
MADDE 36- Derneklerde iç denetim esastır.Genel kurul yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafınca iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yatırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
 
Denetim kurulu; derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığı genel kurula sunar.
 
Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine her türlü bilgi, belge ve kayıtların dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.
 
Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği:
 
MADDE 37- Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
 
Genel kurulda tüzük değişikiği yapılabilmesi için derneğe kayıtlı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlası aranır.Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.Ancak , bu toplantıya katılan üye sayısı,yönetim ve denetim kuralları üye tamsayısının iki katından az olamaz.
 
Derneğin Feshi Halinde Mal Varlığıının Tasfiye Şekli:
 
MADDE 38-Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre derneğe kayıtlı bulunan üyelerin yarısından bir fazlası şarttır. İlk toplantı da bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler ikinci toplantıya çağrılır, ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye sayısının iki katından az olamaz.Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir. Feshin kararı ile birlikte derneğin mal varlığının genel kurul alacağı karar doğrultusunda tasfiyesi yapılır.
 
Tasfiye İşlemleri:
 
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde derneğin para,mal ve haklarının son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır.Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren bağlanır.Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında tasfiye halinde  "İstanbul Yumurtacı ve İş Adamları Derneği" ibaresi kullanılır.
 
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini başından sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevirerek alacaklılara ödenir.Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir.Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan para, mal ve hakları , genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemiş ise derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip olan "Hayır kuruluşu" na devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerinde haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
 
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarfından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
 
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir.Bu görev , bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.
 
Hüküm Eksikliği:
 
MADDE 39- Bu tüzükte belirtilmemiş husularda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkarılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.
 
 
 
              
 
              
 
BİZE ULAŞIN
Yağ İskelesi Cad. No:11 D:16 Kocatepe / İSTANBUL
© Tüm Hakları Saklıdır. İstanbul Yumurta Üreticileri Toptancıları ve İşadamları Derneği